fbpx

body language

15 ความลับของภาษากาย กับความลับที่ไม่ลับ 2 - body language

15 ความลับของภาษากาย กับความลับที่ไม่ลับ

มากกว่า 80% ของการสนทนา สิ่งที่เราพยายามสื่อสารกันนั้นไม่ใช่แค่การพูดคุย แต่รวมไปถึงการสื่อสารผ่านทางภาษากาย ซึ่งแน่นนอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความรู้สึกที่พยายา...