fbpx

Bing Thom

Surrey City Library 2 - Bing Thom

Surrey City Library

ห้องสมุดแห่งนี้มีพื้นที่ว่างเต็มไปด้วยแสงและบรรยากาศ ด้วยแนวหมุนวนของผนังปูนพลาสเตอร์สีขาว และบันไดคอนกรีตที่ทำหน้าที่เป็นโรงละครครึ่งวงกลมขนาดล็ก ห้องสมุดแห่งนี้ขนาดตัวในแนวดิ่งราวกับบทกวีที่แต่งให้สำหรับการเดินทางไปใน โลกแห่งวรรณกรรม ที่พื้นที่ส่วนใน เป็นส่วนที่คนในชุมชนใช้สำหรับจัดประชุม ช่างเป็นห้องสมุดสำหรับศตวรรษที่ 21 เสียจริง ...