fbpx

Big Bangkok

Big Bangkok “กรุงเทพเมืองใหญ่ ผ่านมุมมองเล็กๆ” 2 - Big Bangkok

Big Bangkok “กรุงเทพเมืองใหญ่ ผ่านมุมมองเล็กๆ”

“เมื่อเทียบกับเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแล้ว เราก็เป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆ เท่านั้น” กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ผู้เขียนต้องการนำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร ผ่านมุมมองของตุ๊กตาตัวเล็ก เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ และ ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครจำนวน 30 แห่ง ลงในหนังสือ Big Bangkok และเผยแพร่เนื้อหาสาระผ่านบล็อกแห่งนี้ ...