fbpx

base camp

The BASE camp by Nest One..แนวคิดใหม่ของที่ทำงานในอนาคต  2 - base camp

The BASE camp by Nest One..แนวคิดใหม่ของที่ทำงานในอนาคต

The BASE camp by Nest One เป็นศูนย์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี โดยเน้นที่พลังของความคิดสร้าสรรค์ และการสื่อสาร มีการใช้พื้นที่ที่ผสมผสาน ระหว่าง ร้านกาแฟ ร้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile shop) , workstation ที่ประชุม และ ที่จัดนิทรรศการ...