fbpx

ประกันสังคม

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2 - ประกันสังคม

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งได้  เอาจริงเอาจังในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้หน่ว...
เข้าโรงพยาบาลมั่นใจ ใช้สิทธิประกันสังคม 4 - ประกันสังคม

เข้าโรงพยาบาลมั่นใจ ใช้สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตนในความดูแลอยู่ประมาณ14.64 ล้านคน เมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยา...
ลูกจ้าง เข้า-ออกจากงาน ต้องแจ้งประกันสังคม 6 - ประกันสังคม

ลูกจ้าง เข้า-ออกจากงาน ต้องแจ้งประกันสังคม

ตามกฎหมายประกันสังคม เมื่อมีลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง( สปส.1-01) และยื่นแบบแสดงรายชื่อลูกจ้าง หรือแบบขึ้นท...