เปิดเว็บไซต์ใหม่ "สารานุกรมของพ่อ" www.father.in.th รวบรวมพระราชกรณียกิจจากทั่วโลกออนไลน์ 13 - King of Thailand

เปิดเว็บไซต์ใหม่ “สารานุกรมของพ่อ” www.father.in.th รวบรวมพระราชกรณียกิจจากทั่วโลกออนไลน์

เปิดเว็บไซต์ใหม่ "สารานุกรมของพ่อ" www.father.in.th รวบรวมพระราชกรณียกิจจากทั่วโลกออนไลน์ 14 - King of Thailand

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดทำเว็บไซต์สารานุกรมของพ่อ (http://www.father.in.th) เพื่อรวบรวมแบ่งปันสื่อวิดีโอ บทความ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากเว็บไซต์หลากหลาย รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและค้นหาได้


เว็บไซต์ สารานุกรมของพ่อ มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและแบ่งปันความประทับใจแก่ ประชาชนไทยทุกคน มิได้แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีใดทั้งสิ้น อนึ่ง ผู้ที่สนใจร่วมเผยแพร่ข้อมูล สามารถลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยแบ่งปันข้อมูลลงระบบได้ที่ http://www.father.in.th/ volunteer

เปิดเว็บไซต์ใหม่ "สารานุกรมของพ่อ" www.father.in.th รวบรวมพระราชกรณียกิจจากทั่วโลกออนไลน์ 15 - King of Thailand
ภาพถ่ายความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

[button color=”yellow” size=”big” alignment=”center” rel=”nofollow” openin=”newwindow” url=”http://www.father.in.th/”]เข้าชมสารานุกรมของพ่อ[/button]