ธุรกิจพลาสติกไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค COVID-19 13 -

ธุรกิจพลาสติกไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค COVID-19

สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (สลต.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าพลาสติก ผู้ประกอบการสินค้าที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลัก และผู้สนใจดําเนินธุรกิจสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Startups) เข้าร่วมงานสัมมนา “แนวโน้มตลาดและการออกแบบสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จำนวน 50 ที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท พีทีที       โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาทิ  “2020 กับการเปลี่ยนแปลงหลังโควิด-19 และแนวโน้มผลิตภัณฑ์พลาสติก” โดย นายธนเดช งามธนวิทย์ นักวิเคราะห์, “การออกแบบสินค้าด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต้อสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา” โดย นายสุวิชชา ทานะรมณ์ นักวิเคราะห์อาวุโส  และการบรรยาย “เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.ศีลพงศ์ ใบเงิน ผู้จัดการส่วนหน่วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร “ผู้ประกอบการสินค้าพลาสติกพบผู้ผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5-9 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการ BEYOND PLASTIC เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก (Local to Global Linkage) โดยดําเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ การให้คําแนะนําในการออกแบบสินค้าด้วยพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ พลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มสินค้าพลาสติกในตลาดโลกและความต้องการของตลาดต่างประเทศ การให้คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อการพัฒนาสินค้าพลาสติก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Circular Economy นักออกแบบแนวรักษ์โลก นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพลาสติก ที่จะมาร่วมให้แนวทางขับเคลื่อนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โทร. 0 2513 8545 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2DYZYWX