EdTeX Webinar#1 "It's all around" 13 -

EdTeX Webinar#1 “It’s all around”

เมื่อแนวทางการเรียนการสอนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป…!


การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับโลกอนาคตที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการบรรยายเท่านั้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังช่วยในเรื่องการประมวลผล การออกแบบข้อสอบ การใช้สถิติเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอน การติดตามการส่งงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยสร้างแนวคิด การเรียนการสอน และสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน

ขอเชิญร่วมรับฟัง, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานสัมมนาออนไลน์

EdTeX WEBINAR#1 กับวิทยากรพิเศษ
คุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มองโลกการศึกษาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ที่จะมาแชร์เรื่องราว, ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในด้านการศึกษา ในหัวข้อ
> ความแตกต่างทางการศึกษา
> Time for Education Start-up
> ฝันที่เปลี่ยนไปของเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่นี้
และการเรียนเพื่อเป็น “ครู

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สามารถรับฟังและพูดคุยพร้อมกันได้ที่  Facebook Fanpage : EDTEXEXPO

#EdTeXWebinar1 #Inspiration