ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 13 -

ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”


สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

STEAM EDUCATION คือ การเรียนรู้ศิลปะร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้จากนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

กำหนดการอบรม
เปิดรับสมัครคุณครูเข้าอบรมรอบละ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 2 รอบ
***ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน

เนื้อหาการอบรม
1. สร้างความเข้าใจถึงแนวความคิดเรื่อง STEAM EDUCATION และการมีส่วนร่วมจากครูและโรงเรียน
2. ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในหอศิลปกรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
3. พัฒนาแนวทางและทดลองการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ในหอศิลปกรุงเทพฯ เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน 
ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมขยายผลจริงในโรงเรียนที่ท่านสังกัดอยู่

สิ่งที่จะได้รับ
1. ประสบการณ์การสร้างสื่อการเรียนรู้และทดลองออกแบบกระบวนการโดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
2. แนวทางพัฒนาผลงานการวิจัยจากการออกแบบการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน
3. โอกาสนำเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาใช้จัดกิจกรรม โดยทำงานร่วมกับทีมงานหอศิลปกรุงเทพฯ
4. งบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งสอนในช่วงชั้นเดียวกัน โดยจะต้องเป็นผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 คน และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน
2. ครูจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน
3. ครูสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปใช้ได้จริงที่โรงเรียนของตนเองได้
4. ครูยินดีส่งรายงานความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่โครงการกำหนด
5. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้ในการทำกิจกรรม

วิธีการสมัคร
สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : [email protected]
2. กรอกและส่งใบสมัครผ่าน Google Form โดย คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะได้รับอีเมลตอบรับ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์
ซึ่งดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: [email protected]