ธอส. ขยายระยะเวลากู้กับสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562 13 -

ธอส. ขยายระยะเวลากู้กับสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562

 ขยายเวลาแล้วกับสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2562 จากเดิม ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายได้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็น ยื่นคำขอกู้ อนุมัติ และทำนิติกรรมภายใน 30 กันยายน 2562 


โดยสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2562 ให้ดอกเบี้ย MRR-3.60% ต่อปี หรือ เท่ากับ 3.15% ต่อปี ซึ่งให้ระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 40 ปี และไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

นอกจากนี้สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2562 ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้, ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์มีรายละเอียดดังนี้ 

1.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

2.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

3.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

4.เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000