fbpx
กรมพลศึกษา จัดทำโปสเตอร์แผ่นพับ เรื่อง ท่าบริหารกายรายวัน(V.2 ) และ "ทำท่านี้..ดีต่อเข่า" 13 -

กรมพลศึกษา จัดทำโปสเตอร์แผ่นพับ เรื่อง ท่าบริหารกายรายวัน(V.2 ) และ “ทำท่านี้..ดีต่อเข่า”

การเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน  จะช่วยให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี  และสามารถผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย จากการดำเนินชีวิตประจำวันหรือจากการทำงาน รวมถึงช่วยฟื้นฟูภาวะการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้

กรมพลศึกษา จึงได้จัดทำแผ่นพับ “ทำท่านี้ดีต่อเข่า” และแผ่นพับ “ท่าบริหารกายรายวัน” เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านนำไปปฏิบัติต่อไป

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่  www.dpe.go.th/article-preview-411291791793 และ www.dpe.go.th/article-preview-411291791793

หรือติดต่อขอรับได้ที่ : คลินิกการกีฬา กรมพลศึกษา อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน