คนรักไวน์ (WINE LOVERS) 13 -

คนรักไวน์ (WINE LOVERS)

คนรักไวน์ (WINE LOVERS)

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ มีเสน่ห์ด้วยรสชาติที่ล้ำลึก และแฝงเอกลักษณ์ของความหรูหรา ไวน์มีกรรมวิธีการผลิตจากการหมักบ่มผลไม้ คือองุ่น ให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลักสูตรคนรักไวน์จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ลึกซึ้งถึงคุณค่าของไวน์ในหลากหลายมิติ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ธุรกิจ และงานสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวน์

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (Introduction to wine)
  • ประเภทของไวน์ชนิดต่างๆ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา

(Wine types, production and storage)

  • ประโยชน์ของไวน์ต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ (Benefits of wine)
  • ซิมไวน์ชนิดต่างๆ (Wine tasting)
  • ไวน์ต่างประเทศ และวงการไวน์ไทย (Local and imported wine)
  • รายการไวน์ การจัดทำ จุดประสงค์ และการเลือกไวน์จากเมนู

(Wine lists and wine selection)

  • วิธีการเสนอไวน์ต่อลูกค้า การเปิดไวน์ การทำดีแคนติ้ง การเสิร์ฟ และการบริการไวน์กับอาหารประเภทต่างๆ (Presenting wine and pairing wine with food) การเสิร์ฟไวน์พร้อมอาหาร (Serving wine with food)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ พนักงานในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม และผู้สนใจในธุรกิจไวน์ รวมถึงผู้ที่ชอบออกงานสังคม งานเลี้ยงต่างๆ