พิธีเปิดค่ายเยาวชน โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” และ โครงการประกวด “DigiEng Teacher Challenge 2018” 13 -

พิธีเปิดค่ายเยาวชน โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” และ โครงการประกวด “DigiEng Teacher Challenge 2018”

พิธีเปิดค่ายเยาวชน โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5”
และ โครงการประกวด “DigiEng Teacher Challenge 2018”


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จัดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” ซึ่งเป็นค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และ โครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018 โดยให้ครูใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทุกสาระ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Project-Based Learning โดยมีคอนเทนต์จากแบรนด์หรือองค์กรต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากการใช้สื่อ ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการเรียนรู้จากสื่อ ICT อื่นๆ ในโรงเรียน

โดยจะมี พิธีเปิดค่ายเยาวชน โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” และ โครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018 โดยมี คุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล คุณการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด, บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. (ลงทะเบียน) ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช