CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 12 - ASA exhibition

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ พาส่อง 4 นวัตกรรรมเด่น ปี 2561

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดศักยภาพการแข่งขัน กลไกการพัฒนาองค์ความรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งตลอดปี 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TSE (Thammasart School of Engineering) ได้ดึงศักยภาพของการเป็นนวัตกรตามเทรนด์ของโลกยุคใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายเพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต (Engineering and Beyond) โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังเป็นนวัตกรรมมีมูลค่า เป็นที่ต้องการของตลาดได้อีก ประกอบไปด้วย


คุณหมอ AI วินิจฉัยโรคภัยผ่านแอปพลิเคชัน

CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 13 - ASA exhibition CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 14 - ASA exhibition

เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันทำให้การรักษาโรคต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การมีสุขภาพดีกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตั้งแต่การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือแม้แต่การตรวจคัดกรองโรค ให้สามารถรู้ก่อน และรักษาก่อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ยิ่งเพิ่มความสำเร็จในการรักษา ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองโรคภัยต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ได้แก่ แอปฯ DeepEye ช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม การันตีด้วยรางวัล Grand Prix จากงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ครั้งที่ 45 (International Exhibition of Inventions) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และ แอปฯ คิวทิส ดอทเอไอ AI คัดกรองมะเร็งผิวหนังง่ายๆด้วยกล้องสมาร์ทโฟน รู้ผลไวในแชะเดียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านหลักสูตรวิศวกรรมแห่งอนาคต

ทุกก้าวปลอดภัย ฝึกเดินไปกับ Space Walker

CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 15 - ASA exhibition CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 16 - ASA exhibition

อีกผลงานที่ TSE ภาคภูมิใจ กวาดรางวัลจากหลายเวทีทั้งในไทยและต่างประเทศ  “Space Walker” นวัตกรรมการทำกายภาพบำบัดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการฟื้นฟู ควบคู่กับการรักษาตามปกติ แต่ปัญหาของการทำกายภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ต้องคอยระมัดระวังการสะดุดล้ม เพราะอาจทำให้ระยะเวลาการฟื้นฟูยาวนานออกไปอีก จึงเป็นที่มาของการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงการเดินให้มีประสิทธิภาพ “Space Walker” โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำเทคนิคด้านวิศวกรรมมาออกแบบ ให้เป็นตัวช่วยในการฝึกเดิน ซึ่งอุปกรณ์นี้จะช่วยพยุงให้ผู้ป่วยรู้สึกมีน้ำหนักลดลง ลดแรงกระแทกบริเวณข้อเข่า ทำให้เดินได้ไกลชึ้น โดยท่าทางการเดินยังเป็นธรรมชาติ เมื่อเทียบกับการเดินด้วยวอร์คเกอร์ปกติ เหมาะกับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอ และยังสามารถป้องกันการหกล้มจากภาวะเข่าทรุดได้อีกด้วย

มองโดรนมุมใหม่ เป็นได้มากกว่าการถ่ายภาพ

CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 17 - ASA exhibition CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 18 - ASA exhibition

ปัจจุบันเทคโนโลยีโดรนกลายเป็นทางเลือกสำหรับการถ่ายมุมสูงที่สามารถทำลายอุปสรรคต่างๆ ของการถ่ายภาพ  เช่น ความสูง ความลาดชัน พื้นที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ ซึ่ง ดร.กฤษฎา ไชยสาร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  TSE ได้นำประสิทธิภาพของโดรนมาต่อยอดในงานวิศวกรรม โดยนำโดรนมาช่วยสำรวจสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ทำจากคอนกรีต ได้แก่  เขื่อน สะพาน ทางด่วน  ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรรมโยธา สำรวจความแข็งแรงของโครงสร้าง รอยร้าว การเอียง และการทรุด โดยนำภาพที่ได้จาก

การถ่ายภาพของโดรน มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Visual Inspection) เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ  และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติของโครงสร้าง แสดงผลเป็นเส้นสีเหลือง และสร้างแผนที่ความเสียหายได้อัตโนมัติ ซึ่งวิศวกรสามารถนำแบบจำลองที่ได้ ไปตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

พาหนะเล็กพับเก็บง่าย ไลฟ์สไตล์เอจจิ่งโซไซตี้ (Aging Society)

CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 19 - ASA exhibition CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 20 - ASA exhibition

เริ่มจากผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ที่วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศ เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในสังคมผู้สูงอายุ โดยได้พัฒนาพาหนะขนาดเล็กพกพาง่าย “TU-V” ภายใต้การควบคุมของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ เน้นเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูงมาพัฒนา เพื่อให้มีนวัตกรรมพาหนะชิ้นนี้มีน้ำหนักเบา พับเก็บง่าย พกพาสะดวก และต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา TSE ได้สร้างสรรค์ นำเสนอผลงานที่มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนอย่างเนื่อง แต่ปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จด้านงานวิจัย คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ให้มีไฟในการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย TSE มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนนำความรู้ในเชิงทฤษฎีนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ เรียนรู้การแก้ไขปัญหา ทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปต่อยอดสู่การใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ TSE อยากปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ และมั่นใจว่านักศึกษาของ TSE จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่  www.engr.tu.ac.th/ และ Facebook fanpage ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT


เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า