การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs* 13 -

การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs*

การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs


TAX PLANING FPR SMES, HOTELS AND SERVICED APARTMENTS

 

การเสียภาษีอากรถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการเสียภาษีจะต้องตรงตามประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และการนำส่งภาษีให้แก่สรรพากร สถานประกอบการจะต้องจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและถูกประเภทโดยกิจการโรงแรม หรือกิจการบริการอาหารและที่พักอาหารและที่พักที่คล้ายกันในปัจจุบันนี้มีหลากหลายประเภท ผู้รับผิดชอบในงานด้านภาษีอากรจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ จึงจะสามารถวางแผนระบบการชำระภาษีให้ถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการของตนอันจะช่วยลดความผิดพลาด หรือแก้ไขปัญหาด้านภาษีที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การวางแผนภาษีและปรับโครงสร้างภาษีของกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
  • การวางแผนและปรับโครงสร้างกิจการด้านรูปแบบธุรกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ เพื่อประโยชน์สูงสุดทางภาษี
  • การวางแผนภาษีด้านบริหารทรัพย์สินในกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์รวมทั้งด้านทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินทางปัญญา
  • ความเข้าใจผิดด้านภาษีในกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง