GUNKUL เดินเครื่องสตาร์ทโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม เซ็นได ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 38 MW 13 -

GUNKUL เดินเครื่องสตาร์ทโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม เซ็นได ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 38 MW

บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เดินเครื่องสตาร์ท “โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม เมืองเซ็นได”จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ 1 พฤศจิกายนนี้ ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนุนรายได้เพิ่มขึ้นอีก 400 ลบ.ต่อปี เมื่อหักค่าใช้จ่ายและภาษีจะได้รับเงินกลับมาในรูปปันผลประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” เผยต่อจากนี้กลุ่มบริษัทจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จากธุรกิจพลังงานทดแทน หวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นใจปีนี้รายได้โตเกิน 30% ตามเป้า ส่วนกำไรปรับตัวดีกว่าปีที่ผ่านมา จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีงานใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการรับเหมายังมีงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


สำหรับ โครงการดังกล่าว ได้รับสัมปทานการในการขายไฟฟ้าให้แก่ Tohoku Electric เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน (ประมาณ 10 บาท) และยังมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวตลอดระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ที่ผ่านมาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ อย่างมั่นคง จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วประมาณ 550 เมกะวัตต์ ซึ่ง ณ สิ้นปีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เข้าระบบประมาณ 330 เมกะวัตต์ ทำให้มั่นใจว่ารายได้รวมในปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และกำไรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2564 จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ครบ 1,000 เมกะวัตต์ตามเป้าหมาย