สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ Media Innovation 13 -

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ Media Innovation

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยงานและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation ” ประจำปี พ.ศ 2561 ทั้งประเภทสื่อดิจิตัล และสื่อดั้งเดิม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561


      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อ ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสื่อ (Media Technology) รูปแบบใหม่ หรือต่อยอดเทคโนโลยีสื่อเดิม และการพัฒนาเนื้อหาสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับสาร รวมถึงการเกิดนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดสื่อที่มีมูลค่าสูง และเนื้อหารูปแบบใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดการยก ระดับอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ รวมถึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นวัตกรรมสื่อ “Media Innovation” คือ งานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาโดยใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม

การประกวดในครั้งนี้แบ่งประเภทรางวัล ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล

 • ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล เช่น Application, Website, Game, Social Media
 1. Media Business Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่
 2. Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง
 4. Data Driven Innovation นวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล
 5. Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย
 • ประเทภสื่อดั้งเดิม จำนวน 4 รางวัล เช่น TV, Radio, Newspaper

1.Traditional Media Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่จากธุรกิจเดิม

2.Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณ

3.Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง

4.Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 30%
 2. ความเป็นนวัตกรรม (Innovation) 15%
 3. ผลงานสื่อ (Media Execution) 25%
 4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefits) 30%

กำหนดการการรับสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
 • ส่งใบสมัคร และหากมีผลงานที่ต้องการนำเสนอ มาที่ Email : [email protected]

  กำหนดดารคัดเลือกตัดสินผลงานที่เข้าประกวด

 • รวบรวมข้อมูลผลงานผู้ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
 • ประกาศแจ้งผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561
 • มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 ตุลาคม 2561
 • ผู้ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายและแจ้งรายละเอียดต่างๆในการรับรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-1566324 หรือ Email : [email protected]