“พี่อาสารักษ์ป่า” กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลน้ำ ณ เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี 13 -

“พี่อาสารักษ์ป่า” กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลน้ำ ณ เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี

กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีจิตอาสาและปณิธานตรงกัน เพื่อขออาสาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบาก ขาดแคลนรวมถึงการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เป้าหมายของกลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์มุ่งช่วยเหลือพัฒนาเด็กเยาวชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประการสำคัญโดยเน้นการช่วยเหลือพัฒนาเด็กในกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดการพัฒนารวมถึงพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา“กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์” นำทีมโดย นายโพธิ์สยาม ตัณติวานิชกุล ซึ่งทำหน้าที่ประธานของกลุ่ม และยังสามารถเกาะกลุ่มรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการทำกิจกรรมของ และกิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่าคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มอบหมายให้นายกวิน   ภิญวัย ทำหน้าที่ประธานกิจกรรมโดยมีนายใจรักษ์   ศรีจริยา  ทำหน้าที่ที่ปรึกษากิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “กิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่า”

ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

  สำหรับเขาพญาเดินธงและพื้นที่โดยรอบได้รับการประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕,๙๗๑ ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่จากการขยายตัวของชุมชน ทำให้ป่าถูกบุกรุก ไม้ขนาดใหญ่และมีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีเพียงไม้พุ่ม และวัชพืชขึ้นปกคลุมยากแก่การฟื้นตัวตามธรรมชาติ 

กรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จำนวน ๔,๔๒๑ ไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙–๒๕๖๔) โดยเน้นการเพาะกล้า ปลูก ปลูกซ่อม ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คาดหวังว่าพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก ลดปริมาณน้ำไหลหลากในฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำไหลในฤดูแล้ง ลดปริมาณตะกอนที่ไหลลงแม่น้ำลำธารและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน ลดและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นแหล่งพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบ

 นายกวิน  ภิญวัย ประธานกิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่า ขอเชิญอาสาสมัครและผู้สนใจร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561

นายกวิน   ภิญวัย กล่าวต่ออีกว่าผมยังเชื่อเสมอว่าเราทุกคนคือผู้ที่มีสถานะเป็นผู้อาศัยบนโลกใบนี้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าป่าไม้อยู่โดยไม่มีมนุษย์ ป่าไม้จะอยู่ได้อย่างสบายแต่ตรงกันข้ามหากมนุษย์อยู่โดยไม่มีป่าไม้มนุษย์เราจะอยู่ไม่ได้ เพื่อที่เราและเพื่อนมนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้ออกมาช่วยกันปลูกป่า  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากท่านใดสนใจหรืออยากเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อมายังผมได้โดยตรง089-163-1088

หรือติดตามได้ที่ www.facebook.com/samriamsangsan

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า