“พี่อาสารักษ์ป่า” กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลน้ำ ณ เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี 13 -

“พี่อาสารักษ์ป่า” กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลน้ำ ณ เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี

กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีจิตอาสาและปณิธานตรงกัน เพื่อขออาสาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบาก ขาดแคลนรวมถึงการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เป้าหมายของกลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์มุ่งช่วยเหลือพัฒนาเด็กเยาวชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประการสำคัญโดยเน้นการช่วยเหลือพัฒนาเด็กในกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดการพัฒนารวมถึงพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา“กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์” นำทีมโดย นายโพธิ์สยาม ตัณติวานิชกุล ซึ่งทำหน้าที่ประธานของกลุ่ม และยังสามารถเกาะกลุ่มรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการทำกิจกรรมของ และกิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่าคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มอบหมายให้นายกวิน   ภิญวัย ทำหน้าที่ประธานกิจกรรมโดยมีนายใจรักษ์   ศรีจริยา  ทำหน้าที่ที่ปรึกษากิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “กิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่า”

ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

  สำหรับเขาพญาเดินธงและพื้นที่โดยรอบได้รับการประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕,๙๗๑ ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่จากการขยายตัวของชุมชน ทำให้ป่าถูกบุกรุก ไม้ขนาดใหญ่และมีค่าทางเศรษฐกิจถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีเพียงไม้พุ่ม และวัชพืชขึ้นปกคลุมยากแก่การฟื้นตัวตามธรรมชาติ 

กรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จำนวน ๔,๔๒๑ ไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙–๒๕๖๔) โดยเน้นการเพาะกล้า ปลูก ปลูกซ่อม ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คาดหวังว่าพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก ลดปริมาณน้ำไหลหลากในฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำไหลในฤดูแล้ง ลดปริมาณตะกอนที่ไหลลงแม่น้ำลำธารและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน ลดและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นแหล่งพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบ

 นายกวิน  ภิญวัย ประธานกิจกรรมพี่อาสารักษ์ป่า ขอเชิญอาสาสมัครและผู้สนใจร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561

นายกวิน   ภิญวัย กล่าวต่ออีกว่าผมยังเชื่อเสมอว่าเราทุกคนคือผู้ที่มีสถานะเป็นผู้อาศัยบนโลกใบนี้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าป่าไม้อยู่โดยไม่มีมนุษย์ ป่าไม้จะอยู่ได้อย่างสบายแต่ตรงกันข้ามหากมนุษย์อยู่โดยไม่มีป่าไม้มนุษย์เราจะอยู่ไม่ได้ เพื่อที่เราและเพื่อนมนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้ออกมาช่วยกันปลูกป่า  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


หากท่านใดสนใจหรืออยากเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อมายังผมได้โดยตรง089-163-1088

หรือติดตามได้ที่ www.facebook.com/samriamsangsan