พี่สอนน้อง! เด็กไอที ม.ศรีปทุม อาสาสอนน้อง ร.ร.อรุณประดิษฐ์ เรียนรู้ IOT 13 -

พี่สอนน้อง! เด็กไอที ม.ศรีปทุม อาสาสอนน้อง ร.ร.อรุณประดิษฐ์ เรียนรู้ IOT

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ IOT Back to school ครั้งที่ 4  นำความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT)  ที่ได้จากการเรียนมาร่วมถ่ายทอดความรู้สู่น้องๆโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการ IOT Back to school ครั้งที่ 4 นำโดย ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ดร.สุรชัย ทองแก้ว และ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กว่า 20 คน จิตอาสาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ IoT : Internet of Things โดยใช้มือถือควบคุมอุปกรณ์รอบตัว เช่น หลอดไฟแอลอีดี และอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันทักษะความรู้ความสามารถด้านการใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงานของตนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านไอทีในยุคดิจิทัลสำหรับสถาบันการศึกษา( IOT Back to school ครั้งที่ 4 )  เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านไอทีให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในครั้งนี้ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU จำนวนกว่า 20 คน Back to school ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ติดต่อไปยังคุณครูเพื่อขอนำความรู้ด้าน IOT : Internet of Things โดยใช้มือถือควบคุมอุปกรณ์รอบตัว เช่น หลอดไฟแอลอีดี และอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านอินเทอร์เน็ตกลับไปสอนให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยสาระความรู้ น้องๆมีความสุข สนุกสนานและตื่นเต้นไปก้บการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านไอทีกันถ้วนหน้า

ท้ายสุดนี้คงต้องขอขอบคุณ คณะคุณครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ ไอที ม.ศรีปทุมไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ผศ.จิโรจน์ กล่าว

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ม.ศรีปทุม #โรงเรียนอรุณประดิษฐ์