กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน “THAI TECH EXPO 2018” 4-8 ก.ค. นี้ 13 -

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน “THAI TECH EXPO 2018” 4-8 ก.ค. นี้

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน “THAI TECH EXPO 2018”
รวมผลงานเทคโนโลยีให้คนไทยได้เลือกชมและช๊อป 4-8 ก.ค. นี้


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดงาน “THAI TECH EXPO 2018” ยกขบวนผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มาจัดแสดงภายในงาน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กร สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ฯลฯ เตรียมจัดงาน THAI TECH EXPO 2018 ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อคนไทย นำไทยสู่อนาคต โดยมีการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อคนไทยและมีความพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ สะท้อนศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล”

ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ อาทิ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”, นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตาม โซนนิทรรศการ เทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ Technology for Smart Agri culture, นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตาม โซนนิทรรศการ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและ SMEs Technology for Industry & SMEs, นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตาม โซนนิทรรศการ เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต Technology for Quality of Life, นิทรรศการ STI for OTOP Upgrade, นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย, นิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน, นิทรรศการ Thailand Tech Show 2018, นิทรรศการเทคโนโลยีที่โดดเด่น (Hilight Technology)

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเสวนาทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเจรจาธุรกิจ Business Matching / Pitching ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ Smart Market ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกันอีกด้วย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ