คูปองครู 2561 – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 13 -

คูปองครู 2561 – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ใน “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561” ของ สพฐ. มีรายละเอียด ดังนี้


ชื่อหลักสูตร: “โครงการพัฒนาการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู”  (รหัสหลักสูตร 611041017)

เนื้อหา: ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการแนะนำสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพยัญชนะและสระ ทำให้ครูได้พัฒนาทักษะการฟังและการออกเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาเสียงตัวอักษรที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย พร้อมเทคนิคการประสมคำแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับอนุบาลต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองฝึกสอนในชั้นเรียน

กลุ่มเป้าหมาย: ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย

สถานที่จัดอบรม: สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่จัดอบรม: (รอบละ 60 ที่เท่านั้น)


  • รอบวันที่ 21-22 ก.ค. 2561
  • รอบวันที่ 18-19 ส.ค. 2561
  • รอบวันที่ 15-16 ก.ย. 2561

ค่าลงทะเบียน: 6,340 บาท/ท่าน (รวมที่พัก 1 คืน)

สอบถามเพิ่มเติม: โทร: 081 958 0085  หรือ line: @clubacademia

เว็บไซต์: www.clubacademia.co.th/training

ครูที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่ www.training.obec.go.th ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิ.ย. นี้