มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงาน Creative Media Exhibition ครั้งที่ 3 13 -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงาน Creative Media Exhibition ครั้งที่ 3

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.มีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ให้บริการด้านการเรียน การสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายให้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียมีผลงานนักศึกษาที่นำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้กว่า 29 ผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และผลงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งรวมไปถึงผลงานการพัฒนาระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้ได้ในเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา (สมาร์ทโฟน และiPad) และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้แสดงผลงานและผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงาน และมีการพบปะแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ผ่านผลงานความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ใน ยุคดิจิทัล 4.0 ที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยงานนิทรรศการครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โซน Q และ R ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 นอกเหนือจากการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาแล้วยังมีกิจกรรมบทเวทีที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การบรรยายและเสวนา หัวข้อเรื่อง “How Digital Technology Will Change The World?” โดย อาจารย์ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย พิธีกรรายการ ล้ าหน้าโชว์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 15.00-17.00 น. และการบรรยายและเสวนา หัวข้อเรื่อง “eSports Industry in Thailand” โดย Mr. Allen Hsu (Country Head of Strategic Partnership Garena Thailand) ในวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00น. อีกด้วย