ARIT ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท 13 -

ARIT ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Thailand Design Creator Competition” ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
2.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator
4.เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
2.เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign

โปรแกรการแข่งขัน
Adobe Photoshop
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign ใน Version CS6 และ/หรือ CC

ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม
•โทร 02-682-6350 ต่อ 522 – 524
•facebook : aritthailand
•Line : @aritthailand