fbpx

สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) เสนอหลักสูตรพัฒนาครู ในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 ได้ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดยจะมีการจัดอบรมช่วง 31 มิ.ย. -16 ก.ย. 61 ซึ่งการอบรมสัมมนาที่จะเกิดขึ้นนี้มีกิจกรรมและกระบวนการมุ่งเน้นการคิด เพื่อพัฒนาสื่อเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมองในเด็กปฐมวัยเป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Function หรือ EF ให้ลงไปสู่ครูกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่เปี่ยมคุณภาพ ภายใต้กรอบทักษะสมอง EF ที่ส่งเสริมการ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น” ซึ่งมี 9 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองดังนี้

หลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัยของ รักลูก กรุ๊ป จำกัด ตามลำดับประกาศของ สพฐ. ดังต่อไปนี้

รหัสหลักสูตร 6111510031f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111610081f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈การจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยวินัยเชิงบวก

รหัสหลักสูตร 6111610401f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111610691f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈การเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111610901f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111610991f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111611001f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6111611081f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 6121510051f388 7 วันเท่านั้น ครู สพฐ. ลงทะเบียน Booking คูปองพัฒนาครู 25 เม.ย.   2 พ.ค. 61🎈Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ

แล้วพบกันครับ

No more articles