เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) 13 -

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง


Principles of Educational Research : หลักการวิจัยทาการศึกษา

#ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา รักการทำวิจัยทางการศึกษา ก็สามารถเข้าเรียนได้
#ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เพียงแค่สมัครก็สามารถเขียนเรียนได้
#หลังจบการศึกษาท่านจะได้รับประกาศนียบัตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กร ปรับตำแหน่งทางวิชาการ(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต้นสังกัดของท่าน)
#สามารถนำผลการเรียนที่ได้ไปเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยามหิดลในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร. 024199978 / 024196637