ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 13 -

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ในรูปแบบคลิปวีดิโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท


1.คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวด

นักเรียน นิสัต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3 คน

2.เงื่อนไขการส่งผลงาน

2. 1 ผู้สมัครจะต้องออกแบบผลงานเชิงนวัตกรรม (Innovation)

2. 2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมดและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

2.3 ในกรณีผลงานที่มีเครื่องยนต์ กลไก เป็นส่วนประกอบและไม่สามารถทำงานได้ตามที่เอกสารระบุหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามที่เอกสารระบุ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว

2.4 ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางที่ได้รับรางวัลทั้งหมด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะนำไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวดฯ


2.5 รายละเอียดการสมัคร ผู้สมัครจะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับผลงาน ตามเอกสารประกอบการคัดเลือก(รอบที่1)

2.6 ผลงานตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.รูปแบบการดำเนินโครงการ

การประกวดผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพร้อมไฟล์คลิปวีดิโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่ายผลงาน  รูปแบบการนำเสนอของคลิปวีดิโอ รายละเอียดแนวคิด ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

รางวัลที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัล ผลงานละ 10,000 บาท โดยไม่เรียงลำดับ

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการพิจารณาจากผลงานทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตการใช้งานของผลงาน ภายในเดือนมิถุนายน 2561

4.รางวัลการประกวด

-รางวัลชนะเลิศ                                     1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท

-รางวัลชมเชย                                       2 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

-รางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม                   1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

5.วันหมดเขตการรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าประกวด

30 เมษายน 2561

6.วันประกาศผลการประกวด

รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

รอบที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2561

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/singpraditdeqp/