fbpx

หลักสูตรที่คุณจะได้เรียนรู้การทำ Marketing Plan : วิเคราะห์ SWOT,  Segmentation, Positioning และ Pricing รวมถึงการศึกษากลุ่มลูกค้าต่างๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจแก่นของกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ของโรงแรมได้

No more articles