ทำดีเพื่อชุมชน! ผู้บริหารบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ต้อนรับและหารือ โต๊ะอิหม่าม มัสยิดประเสริฐอิสลาม นนทบุรี 13 -

ทำดีเพื่อชุมชน! ผู้บริหารบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ต้อนรับและหารือ โต๊ะอิหม่าม มัสยิดประเสริฐอิสลาม นนทบุรี

บริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด  โดย กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาบริษัทฯ ให้การต้อนรับโต๊ะอิหม่ามและคณะฯจากมัสยิดประเสริฐอิสลามในการเข้าพบปะหารือ และแสดงความขอบคุณทางบริษัทฯที่ให้การบริจาคเงินสนับสนุนมัสยิดฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชน


เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61  ณ ห้องรับรอง บริษัทคริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด  นายเกรียงศักดิ์ แซ่ลี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด(ที่2จากขวา) พร้อมด้วย ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย) และที่ปรึกษาบริษัทฯ ให้การต้อนรับ โต๊ะอิหม่ามฮัจยียูซุป ลีฉลาด(ที่4จากซ้าย) ,สท.สมหวัง ลามอ  และฮัจยียูซุป แป้นการ จาก มัสยิดประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในโอกาสเข้าพบปะหารือและแสดงความขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัทฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนมัสยิดฯ เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทฯได้อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นายเกรียงศักดิ์ แซ่ลี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลวิวฯ กล่าวว่า บริษัทคริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอย สถิตย์ยุทธการ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ประเทศไทย เราเป็นผู้บุกเบิกการผลิตงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป อาคารสำนักงาน และโครงการใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย พนักงานของเรารวมถึงวิศวกรและช่างเทคนิคมีความชำนาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตและติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ปัจจุบันนี้ บริษัทคริสตัลวิวฯ มีพนักงานมากกว่า 250 คนและมีเครื่องจักรในการผลิตงานมากกว่า 49 ตัว อาทิเช่น เครื่องตัดอลูมิเนียมระบบ CNC เครื่องเจาะอลูมิเนียม CNC เครื่องเจาะอลูมิเนียมระบบแมนนวล เครื่องย้ำมุม และอีกมากมาย หากเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งในอดีตที่คริสตัลวิวฯ เริ่มธุรกิจในห้องเช่าเล็กๆ ในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง นี้แสดงให้เห็นถึงอีกก้าวแห่งความสำเร็จของคริสตัลวิวฯ

คุณเกรียงศักดิ์ แซ่ลี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลวิวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมุ่งเน้นสนับสนุนในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และ การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption) ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  การเคารพสิทธิมนุษยชน  การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน

http://www.crystalview.co.th/th/

#บริษัทคริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด #ผลิตและติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม #SPU