ขอเชิญธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับรางวัล“อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการเพิ่มผลผลิต” 13 -

ขอเชิญธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับรางวัล“อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการเพิ่มผลผลิต”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการเพิ่มผลผลิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการซึ่งผู้สมัครจะต้องได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 6 หมวด ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การวางแผนการเพิ่มผลผลิต การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานในการยื่นเอกสารประกอบในการสมัครแต่ละประเภทรางวัลได้ที่ www.industry.go.th/industry_award โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561


ทั้งนี้ การจัดอบรมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินและการเขียนรายงานจะจัดขึ้นวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หากสนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งชื่อได้ที่อีเมล [email protected] โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ftpi.or.th/2018/21061