SACICT Mobile Gallery 2018 13 -

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มีพันธกิจในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และการอนุรักษ์สืบสานงานหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนง กำหนดจัดงานเพื่อเผยแพร่งานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าผ่านการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Gallery ) นำผลงานหัตถศิลป์ไทย และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตถศิลป์มาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการจัดกิจกรรม workshop  ร่วมกับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จัดหมุนเวียนในสถานที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2561


ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค. 61 ณ ลานชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ     เวลา 10.00-21.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 21-25  มี.ค. 61 ณ พิพิธบางลำพู  กรุงเทพฯ เวลา 10.00-18.00 น.

ครั้งที่ 3 วันที่ 18-22 เม.ย. 61 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.00-16.00 นu

ครั้งที่ 4 วันที่ 2-6 พ.ค. 61  ณ ท่ามหาราช กรุงเทพฯ เวลา 11.00-21.00 น.