เริ่มแล้ว! เทศกาลละคร “ก่อนจบ 2561” อักษรฯ จุฬาฯ ชมฟรีละครเวที 8 เรื่อง 8 รส 13 -

เริ่มแล้ว! เทศกาลละคร “ก่อนจบ 2561” อักษรฯ จุฬาฯ ชมฟรีละครเวที 8 เรื่อง 8 รส

เทศกาลละครก่อนจบ 2561 อักษรฯ จุฬาฯ มีละครดีๆ มาให้ชมกันถึง 8 เรื่อง 8 รส ชมฟรีทุกวันพฤหัสบดี-เสาร์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์– 28 เมษายน 2561 ที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวที 8 เรื่องใน เทศกาลละคร “ก่อนจบ 2561” เทศกาลแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และศิลปนิพนธ์ ของนิสิตใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ชั้นปีที่ 4 ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้มีการจัดเทศกาลละครเป็น ประจําในทุกปี การศึกษา เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตได้นําเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนิสิตแต่ละคน ด้วยการ จัดการแสดงนําเสนอสู่สาธารณชน อีกทั้งเพื่อให้นิสิตในแต่ละชั้นปี มีโอกาสร่วมเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ งานจริง ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ของภาควิชา เผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สาธารณชน อันจะเป็น โอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นกับผู้ชมทั่วไปก่อนการได้ปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา เทศกาลละครก่อนจบ 2561เริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 22กุมภาพันธ์ – 28เมษายน 2561ชมฟรีทุกเรื่อง ทุก วันพฤหัสบดี-เสาร์รอบแสดง19.30 น. (วันเสาร์เพิ่มรอบ 14.00 น.) ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสํารองที่นั่งได้ที่
www.dramaartschulaticket.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร081-559-7252และ02-218-4802 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเฟสบุ๊ก“Drama Arts Chula”