คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ 7 องค์กร เสวนา "นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" 13 -

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ 7 องค์กร เสวนา “นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนา ”นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี ร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักบัญชีและผู้ประกอบการทางด้านบัญชี  เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ก้าวให้ทันกระแสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำระบบบัญชี เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล พร้อมอัพเดตความรู้สม่ำเสมอ และต้องไม่ลืมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 :  ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดงานเสวนา “นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล” โดยภายในงาน เสวนาฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ (คนกลาง), ดร.พณชิต  กิตติปัญญางาม (ที่2จากซ้าย), คุณปรัชนันท์  โภควณิชกุลพัฒน์(ขวาสุด), คุณราชิต  ไชยรัตน์ (ที่2จากขวา)และ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ซ้ายสุด) ร่วมในการเสวนาฯ โดยมีประเด็นหลักสำคัญที่ กล่าวถึงคือ “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา นักบัญชีอยู่รอดได้แน่ถ้าปรับตัว วิเคราะห์เป็น เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  อัพเดตความรู้สม่ำเสมอ  แต่ต้องไม่ลืมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ”

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  จากพัฒนาการของโลกยุคดิจิทัลอาจมีผลกระทบทั้งทางด้านลบและด้านบวกต่อธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ได้หรือไม่  ซึ่งวิชาชีพบัญชีนั้นย่อมเกิดผลกระทบขึ้นแน่นอน และนักบัญชี จะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคต เทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้การบันทึกบัญชี การจัดทำ การยื่นภาษีรวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินจะกระทำได้โดยอัตโนมัติบนระบบออนไลน์

โดยกระบวนการทางบัญชีจะง่ายขึ้น บทบาทของนักบัญชีจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในยุคดิจิทัล นักบัญชีจะให้บริการผ่านออนไลน์เพราะโปรแกรมบัญชีออนไลน์จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก Application ที่ลูกค้าใช้มาลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ นักบัญชีจะเชื่อมต่อและทำงานให้ลูกค้า จากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยจะสามารถรับงานได้จากทั่วโลก จากเหตุผลข้างต้น ทำให้นักบัญชีต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สรุปประเด็นหลักๆของการเสวนาฯในครั้งนี้ ได้ว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา นักบัญชีอยู่รอดได้แน่ถ้าปรับตัว วิเคราะห์เป็น เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ อัพเดตความรู้สม่ำเสมอ แต่ต้องไม่ลืมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

และในส่วนขององค์กรเอง ต้องสร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0  และการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้บทบาทของนักบัญชีและผู้ประกอบการเปลี่ยนไป เพื่อไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น สำนักงานบัญชีดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digital Accounting Firm

และท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณ องค์กรต่างๆ อาทิ  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ,สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย  ,สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย  ,สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  ,สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ  ,สมาคมสำนักงานบัญชีไทย ที่ได้ร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อ คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375


เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #คณะบัญชีม.ศรีปทุม