นิเทศ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 13 -

นิเทศ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์


คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีปกติ)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา กรณี ผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้าน นิเทศศาสตร์หรือ วารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า กรณี ที่ผู้สมัครเข้าศึกษามีแต้มเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี จึงมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน  แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  ผู้สมัครต้องนำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีพิเศษ)

ผู้สมัครมีสัญชาติไทย จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย) กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75  ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFLไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเป็นคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป  หรือคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป หากผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าว  มาแสดงประกอบการสมัครด้วย


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รับรอง (ผู้สมัคร แผน ข ต้องยื่นหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประสบการณ์ 2 ปี สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

สมัครเข้าศึกษาได้ที่   www.grad.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330   โทร. 02-2182155, 02-2182178

เปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

(หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Email: [email protected]

Website: www.commarts.chula.ac.th

Facebook: Grad Comm Arts