เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ 60 ปี ความร่วมมือไทย-เยอรมัน 13 -

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ 60 ปี ความร่วมมือไทย-เยอรมัน

GIZ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ 60 ปี ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ชั้น 3 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน” และกลเม็ดเคล็ดลับทำอย่างไรให้ได้งาน จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30-16.45 น. ห้อง 209 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ดำเนินการเสวนา เป็นภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม
• อาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ หรือสถาบันอื่นๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ หรือสถาบันอื่นๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
• เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เยอรมัน ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขา (Sector) ต่างๆ
• เพื่อแสวงหาแนวทางในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการเป็นหน่วยงานคู่ร่วมมือ (Implementing Agency (IA) หรือการให้คำปรึกษาโครงการ (Consultation service) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
• เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิต เกี่ยวกับกระบวนการทำงานตามสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือโอกาสในการทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา