ประกาศรับสมัครหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 -

ประกาศรับสมัครหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่

ตำแหน่งที่รับสมัคร : หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

จำนวนที่รับ : 80 อัตรา

ประเภทของงาน : ราชการ

ลักษณะของงาน : ปณิธานหลักและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ

ปณิธานหลัก : เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถคิดวิเคราะห์และนำผลที่ได้รับไปปรับ ใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการองค์การเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวรวมทั้งก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารประเทศและองค์การรวมทั้งเกิดความ“เข้าใจ”และ“เข้าถึง“วิธีการในการปรับปรุงและนำไปสู่การ“พัฒนา”องค์การของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้ร่วมพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้สำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอด

เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองและสร้างเครือข่ายผู้นำในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯดังนี้

วันศุกร์และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ในการจัดอบรม : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หรือสถานที่อื่นใน ก.ท.ม.

หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่จะประกาศ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการศึกษาอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ  จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นๆ ที่เทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.1  ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป.

1.2  ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

1.3  ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป

1.4  ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ

(2)  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่   รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตาม (1)

(3)   นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน  พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอก ขึ้นไป

(4)   ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

(5)  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชุมชน หรือผู้นำชุมชน หรือผู้นำท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตาม (1)

(6)  อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ขึ้นไป

(7)  ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน

(8)  บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี และ มีประสบการณ์ทํางาน 10 ปี ขึ้นไป กรณีที่เป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ต้องไม่เป็นผู้ที่ ใกล้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาในการศึกษาอบรมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม จัดทําผลงาน ตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ของหน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดในขณะเวลาเดียวกัน เพื่อให้มีเวลาเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ได้อย่างเต็มที่

ในการพิจารณาผู้สมัครให้เข้าร่วมหลักสูตร จะเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ และการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดเงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร : กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดทาง www.igpthai.org และ www.opdc.go.th พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่ (1) e-mail : [email protected]     (2) ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ที่
หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเหตุ ::       หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021 และ 02-141-9928
หรือ 09-8624-1559 หมายเลขโทรสาร 02-143-9365

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า