ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 พิเศษ!! สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว รับทุนสูงสุด 15,000 บาท* 13 -

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 พิเศษ!! สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว

พิเศษ !! รับทุนสูงสุด 15,000 บาท

รายละเอียด

1. ภาควันอาทิตย์(วันเดียว)สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบัญชี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ภาคเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต*

3. ภาคปกติ รับผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะดิจิทัลมีเดีย

Sripatum International College

หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 • รับสมัคร ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)

กระบวนการสมัคร

 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
 • สอบความถนัด และสัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน…จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน…จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว…จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน

 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15
สอบถามทาง Line: @SPUadmission

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว

https://www.spu.ac.th/page/10/th
#สมัครเรียน #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. #เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี #ภาคปกติ #ภาควันอาทิตย์วันเดียว