fbpx
เปิดรับสมัครแล้ว "MOS Olympic Thailand Competition 2018" ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย สู่การแข่งขันบนเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 13 -

เปิดรับสมัครแล้ว “MOS Olympic Thailand Competition 2018” ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย สู่การแข่งขันบนเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทย
เข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิอวเตอร์
3. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2017 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
ในโปรแกรมเดิม

โปรแกรมการแข่งขัน
การแข่งขัน ปี 2018 แบ่งออกเป็น 6 โปรแกรม ดังนี้
MS Office version 2013
-MS Word
-MS Excel
-MS PowerPoint
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะระดับมัธยมศึกษา และปวช.เท่านั้น

MS Office version 2016
-MS Word
-MS Excel
-MS PowerPoint
หมายเหตุ รับสมัครทุกระดับชั้น

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.aritedu.com/olympic2018