fbpx
เริ่มแล้ว!!! อาชีวะ..เปิดสอนอาชีพระยะสั้น ฟรี กว่า 2,000 หลักสูตร 13 -

เริ่มแล้ว!!! อาชีวะ..เปิดสอนอาชีพระยะสั้น ฟรี กว่า 2,000 หลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมี  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก่อนสำเร็จการศึกษา และประชาชนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 2,000 หลักสูตร อาทิ การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร หุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิต งานบำรุงรักษาจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ การสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ครบวงจร การผลิตสื่อ IN FO GRAPHIC การพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโลโลยีฝังตัว การจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ อาหารไทยแห่งอนาคต การทำอาหารนานาชาติเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ กลุ่มอาชีพพลังงาน กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี และกลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม    ปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี