fbpx
เอ็ตด้า ชวนทำความรู้จักกับ UNSPSC รหัสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ 13 -

เอ็ตด้า ชวนทำความรู้จักกับ UNSPSC รหัสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ

UNSPSC หรือ รหัส United Nations Standard Products and Services Code คือ รหัสระบุหมวดหมู่สินค้า  และบริการ เพื่อแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อ ช่วยให้การค้นหา เปรียบเทียบ ทำรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ รวมถึงการทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลการขายไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานขององค์กรได้อีกด้วย  รวมถึงมีการต่อยอดเพื่อทำ e-Catalogue Service ระบบแคตตาล็อกสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างแคตตา ล็อกสินค้าเพียงครั้งเดียว แต่สามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้ทุกราย ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศ จึงได้จัดทำคลิป เพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรหัส UNSPSC ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถรับชมได้ที่