fbpx
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 13 -

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญผู้ประกอบการณ์ซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

อุตสาหกรรมการผลิต
งาน “Manufacturing Solutions Expo 2017” ในวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ที่ Singapore Expo ประเทศสิงคโปร์
งาน Manufacturing Solutions Expo 2017 เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตระดับอาเซียนที่จัดเป็นประจําทุกปี โดยจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจใน 5 ด้าน ได้แก่
1) Logistics Solutions
2) Environment Technologies
3) Surface Technology Coatings
4) Automation Solutions
5) Integrated Framework

เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลิตในอนาคต ในงานจะมีการพบปะและทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายทีทําให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

อุตสาหกรรมเกษตร และค้าปลีก – ค้าส่ง
งาน “Food, Hotel and Tourism BALI 2018” ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ที่ BALI Nusa Due convention Centre บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
งาน “Food, Hotel and Tourism BALI 2018” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยวและมีโอกาสที่ดีในการพบปะลูกค้าที่มีศักยภาพของอินโดนีเซียและเป็นโอกาสที่ดีในการเผชิญหน้ากับลูกค้าที่มีศักยภาพและเชื่อมต่อกับลูกค้าเดิม งานนี้สามารถดึงดูดลูกค้ารายสำคัญจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทชื่อดัง หรือกลุ่มทุนโรงแรมและเครือรีสอร์ทระดับโลก ร้านอาหาร ผู้นำเข้าและส่งออก และเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการของอินโดนีเซีย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสที่ดีสุดในการพบปะและสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจ

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2560 บน www.depa.or.th
3. ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2560
**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการไทย
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี สินค้าผลิตขึ้นในประเทศไทย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด
3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการค้าขายและมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำพื้นที่อย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดช่วงงานกิจกรรม
4. มีหน่วยงานนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริง โดยมีเอกสารยืนยันการใช้งานและแนบรายชื่อลูกค้าที่มีการใช้งานจริง
(ถ้ามี)
5. มีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากเป็นผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลการนำ ซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงและมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเข้าร่วมงานฯ และภายหลังการเข้าร่วมงานฯ
8. มีเอกสารการแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโครงการ โดยหากบริษัทที่สนใจเข้า ร่วมโครงการยังไม่มีการแจ้งลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านศูนย์บริการ One Stop service ที่สำนักงานฯ ได้ (ถ้ามี)
9. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผู้ประกอบการจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานฯ เท่านั้น
10. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิก DEPA Member
(กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th)
11. กรณีเป็นการจัดงานต่างประเทศต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ
และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด หากมีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12. ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/mYRlYF35qCugonJD2
ติดต่อสอบถาม : คุณโศรตรีย์
โทร. 02 652 0886, 090 530 0338 Email : [email protected]