fbpx
Bangkokbanksme.com สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา SME จัดสัมมนา “นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย” 13 -

Bangkokbanksme.com สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา SME จัดสัมมนา “นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย”

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ข้าว สำนักสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ที่ 3 จากขวา) ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนา “นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและการปรับตัวของเกษตรกรไทยยุค 4.0” พร้อมกันนี้ได้เชิญแขกพิเศษ มาร่วมเปิดมุมมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร ประกอบด้วย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) (ที่ 2 จากซ้าย) นายสายัณห์ ตันพานิช ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (ที่ 2 จากขวา) ดร.สุกิตติ เอื้อมหเจริญ ทายาทธุรกิจและที่ปรึกษายุทธศาสตร์การตลาด บริษัท สมุนไพรอุ่นหนาฝาคั่ง จำกัด (ซ้ายสุด) และนายรัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์เล็บ อะกริเทค จำกัด (ขวาสุด) สองเกษตรกรตัวอย่างที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร โดยงานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง และมีโครงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงให้ SME เข้าถึงนวัตกรรมและให้การสนับด้านเงินทุนแก่โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ หลายโครงการ