fbpx

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ถกประเด็นร้อน: ผู้ไม่มีตั๋วสมัครสอบครูผู้ช่วยได้”
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครอาคาร 1 ชั้น 4
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา :
1) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ประธานสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว.
2) รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริผู้อำนวยการโรงเรียน ศิษย์เก่า และว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ :
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No more articles