สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Bolliger & Company (Thailand)) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

สรอ. ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สรอ. ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ โดย สรอ. ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่ 2 ขึ้นต่อเนื่องจากการจัดทำแผนในระยะที่ 1 โดยร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Bolliger & Company (Thailand)) เพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนครบ 26 ด้าน

โดยร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลดิจิทัลไว้ว่า ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Bolliger and Company (Thailand)) ได้ระบุว่า แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ทั้งบุคลากรด้านไอที และบุคลากรทั่วไป ให้มีทักษะและความสามารถทางด้านดิจิทัลที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศด้วยรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ ดร. รัชดา ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ภาครัฐของไทยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศได้อีกมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทุกหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นได้

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://www.presstoday.news/tag/bolliger/และ https://www.amchamthailand.com/ACCT/asp/corpdetail.asp?CorpID=2595

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/bolligerandcompany/

new logo สรอ ร่วมกับ Bolliger ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี

No more articles