สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัด “โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง” ซึ่งเชิญศิลปินพื้นบ้านที่เข้ารับการอบรมในโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง ส่งผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สะท้อนความเป็นศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในภูมิภาค สร้างสรรค์ผลงานการแสดงภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

ศิลปินที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากสถาบันฯ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้มาแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนธันวาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศิลปินที่สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02) 141-9752 , คุณชูศักดิ์  ปัญญามูล (02) 141-9521 และคุณประยูร  โพธิ์ไชยรัตน์ (02) 141-9523

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า : โทรศัพท์: (02) 141-9752 -55
email : [email protected] , [email protected] , [email protected]

No more articles