อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” 13 -

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”
วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
(อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

ในปัจจุบันนั้นระบบสารสนเทศเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร เนื่องจากนี้ข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารองค์กร ทุกองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ หรือดำเนินการงานต่างๆ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ องค์กรใดที่ไม่มีข้อมูล องค์กรนั้นก็จะไม่สามารถบริหาร และวางแผนจัดการ หรือ ดำเนินการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูลจึงเปรียบเหมือนอาวุธสำคัญที่ใช้ในการขับเครื่ององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” นี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=relational-database-sql