Five Sense 13 - Art & Design

Five Sense

Concept – 5 Phassa (The Senses) กำไลวงนี้ นักออกแบบได้แนวคิดมาจากเรื่องราวของสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์ รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส กล่าวคือมนุษย์โดยทั่วไปเราจะรับรู้หรือสื่อสารได้จากสัมผัสทั้ง5 แต่ ในบางครั้งมนุษย์อาจมองรูปกายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่อาจรับรู้ได้ถึงตัวตน ที่แท้จริงของซึ่งที่มองเห็น งานเครื่องประดับนี้จึงสะท้อนมุมมองเหล่านี้ คือภายนอกดูอ่อนนุ่มแต่เมื่อลองสมใส่แล้วจะรู้สึกได้ว่าภายในแข็ง…..

Designer: Tapanick Suwan  (Nick ) e_mail:[email protected]

Five Sense 14 - Art & Design