Zen garden sink อ่างล้างมือรักษ์โลก 13 - sink

Zen garden sink อ่างล้างมือรักษ์โลก

Zen garden sink อ่างล้างมือที่แสนจะฉลาดและรักษ์โลก มีลักษณะพิเศษ คือ มันสามารถรดนำ้ต้นไม้ในขณะที่คุณล้างมือได้ด้วย โดยจะมีท่อระบายส่วนหนึ่งที่ผ่านการกรองไขสบู่แล้วและส่งไปยังต้นไม้  เป็นการออกแบบที่ช่วยให้เราใช้น้ำอย่างมีคุณค่ามากที่สุด สไตล์การออกแบบของเซนที่เรียบง่าย วัสดุซีเมนต์ขัด ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ติดตั้งเข้ากับทุกสไตล์อย่างไม่ขัดเขิน ของนักออกแบบชาวMontreal, Jean-Michel Gauvreau เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงความรักษ์โลกได้อย่างดี


credit : www.gaudesigns.comZen garden sink อ่างล้างมือรักษ์โลก 14 - sink