Sustainable Low Cost Flood-Proof House - The Lift 13 - flood

Sustainable Low Cost Flood-Proof House – The Lift

บ้านครึ่งบกครึ่งน้ำสู้ภัยน้ำท่วม
ในขณะที่บ้านเรากำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านในหลายจังหวัด แต่ที่บังกลาเทศมีแนวทางสร้างบ้านแบบครึ่งบกครึ่งน้ำสำหรับรับมือกับภัยน้ำ ท่วม แถมราคาถูก มีน้ำและไฟฟ้าใช้เอง
Sustainable Low Cost Flood-Proof House - The Lift 14 - flood
บ้านขนาดพื้นที่เกือบ 40 ตารางเมตรหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เสี่ยง ประสบภัยน้ำท่วม Low Income Flood Proof Technology หรือ มีชื่อย่อสั้นๆว่า Lift House ตั้งอยู่ในกรุงธากา ของบังกลาเทศ ซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยพริทูลา โปรซัน Prithula Prosun


Sustainable Low Cost Flood-Proof House - The Lift 15 - floodบ้านถูกออกแบบให้ลอยน้ำได้เวลาที่เกิดน้ำท่วมและสามารถตั้งอยู่บนพื้นดินได้ ตามเดิมเมื่อน้ำลด โดยสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ ผนังเป็นไม้ไผ่สาน ส่วนกลางของบ้านมีการก่ออิฐ ส่วนฐานของบ้านมีส่วนที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กกับส่วนที่ใช้ขวดพลาสติก 8,500 ใบเพื่อให้ลอยน้ำได้ และบ้านหลังนี้ผ่านการทดสอบอยู่อาศัยจริงแล้ว วัสดุใช้เน้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยใช้แรงงานท้องถิ่นในการก่อสร้าง ด้วยราคาค่าก่อสร้างที่ถูกมาก รวมทั้งต้องการ การดูแลรักษาน้อย จึงทำให้บ้านสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกหลังนี้ เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศกำลังพัฒนาอย่างบังคลาเทศเป็นอย่างมาก
Sustainable Low Cost Flood-Proof House - The Lift 16 - flood
เวลาที่ประสบภัยน้ำท่วม บริการทั้งหลายจะถูดตัดขาด ก็ไม่มีปัญหาขาดน้ำขาดไฟ เพราะบ้านหลังนี้มีแผงโซลาเซลล์ที่สามารถผลิตไฟได้ 60 วัตต์อยู่ 2 แผงทำให้สามารถผลิตไฟได้มากพอที่จะเปิดพัดลมและหลอดไฟได้ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนไว้ใช้และมีกระบวนการรีไซเคิล ผ่านเครื่องกรอง ทำให้สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังมีระบบท่อที่จะระบายน้ำปัสสาวะไปใช้รดต้นไม้ในสวนได้ ถือว่าบ้านหลังนี้ออกแบบมาเป็นแบบการพึ่งพาตัวเองได้ เป็นเงื่อนสำคัญในการออกแบบบ้านหลังนี้
Sustainable Low Cost Flood-Proof House - The Lift 17 - flood
แต่บ้านหลังนี้ยังมีปัญหาเรื่องความแข็งแกร่งคงทน เพราะมันยังไม่สามารถต้านทานพายุไซโคลนได้ จึงไม่เหมาะที่จะสร้างในพื้นที่ที่มักประสบภัยพายุ บ้านลอยน้ำถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศบังกลาเทศ แต่มีมานานหลายปีแล้วในทั่วโลกและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ http://lifthouse.org