Scoot Network...ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App 13 - electric scooter

Scoot Network…ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App

.


มาดูไอเดียการให้เช่ายานพาหนะมอเตอร์ไซค์ ของ Scoot Networks ในเมืองซานฟรานซิสโกกันค่ะ เป็นแนวคิดการแบ่งปันการใช้รถ scooterไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากความต้องการในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
เกิดจากความต้องการของคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ ซึ่งปกติในเมืองใหญ่ๆในอเมริกาคนมักจะเดินทางโดยไม่ใช้รถ เพราะมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี แต่ในบางโอกาสเมื่อต้องการความเร่งด่วนในการเดินทางข้ามเมือง และไม่มีจักรยาน หรือไม่สะดวกในการขึ้นรถประจำทาง จึงเกิดบริการให้เช่ารถโดย กลุ่ม Scoot Networks ขึ้น ซึ่งมีสกุ๊ตเตอร์ให้บริการอยู่ทั้งหมด 50 คัน (ยังอยู่ในช่วงทดลอง)

การใช้สกุ๊ตเตอร์ก็ง่ายๆ จัดการด้วย smartphone app สกุ๊ตเตอร์แต่ละคันจะมี smartphone dock เมื่อผู้ขับขี่ วางสมาร์ทโฟนบน dock ก็จะเป็นการปลดล็อกรถสกุ๊ตเตอร์คันนั้น และโทรศัพท์ก็จะทำหน้าที่เสมือน Dashboard ของรถให้ข้อมูล และแสดงแผนที่..มันดูเจ๋งตรงใช้ smartphone ควบคุมนี่ล่ะ

Scoot Network...ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App 14 - electric scooter

Scoot Network...ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App 15 - electric scooter

Scoot Network...ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App 16 - electric scooter

ที่มา : http://www.fastcoexist.com/1680597/forget-zipcar-rent-an-electric-scooter-to-get-there-faster#1

.

.

.