RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 13 - Architecture

RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้

ณ กรุงโตเกียว กับผลงานของบริษัท Tezuka Architects ที่ใช้ระยะเวลาในการออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายของโรงเรียนอนุบาล Fuji Kindergarden นานถึง 4 ปี


RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 14 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 15 - Architecture

พื้นที่นี้ตั้งใจให้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน และใช้เป็นส่วนนันทนาการของเด็กๆระหว่างรอรถนักเรียน จึงต้องดึงดูดความสนใจเด็กๆได้ และมีเงื่อนไขคือต้องไม่ตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นร่มเงาของโรงเรียนทิ้ง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานขึ้นก็ตาม สุดท้ายเมื่อผลงานเสร็จสิ้น ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักเรียน คุณครู และผูปกครอง ทั้งยังได้รับรางวัล Designer for Environment หรือ DFA Awards ในปีที่ผ่านมาไปครองด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM MAGAZINE และภาพ

จาก http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/15599/tezuka-architects-ring-around-a-tree.htmlRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 16 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 17 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 18 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 19 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 20 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 21 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 22 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 23 - ArchitectureRING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ 24 - Architecture